Privacyverklaring

Snippe Projecten B.V., gevestigd aan Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Snippe Projecten B.V.
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
(020) 520 95 75

Persoonsgegevens die wij verwerken
Snippe Projecten B.V. verwerkt de volgende (persoons)gegevens doordat u ons uw visitekaartje heeft overhandigd.

  • Voorletters of voornaam & achternaam
  • (Zakelijke) Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Snippe Projecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u uit te nodigen voor evenementen tenzij anders overeengekomen tijdens het overhandigen van het visitekaartje. De rechtsgrond waarop we persoonsgegevens bewerken is toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Snippe Projecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens gerelateerd aan de gegevens op uw visitekaartje tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Snippe Projecten B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snippe Projecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@snippe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Snippe Projecten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Snippe Projecten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snippe Projecten B.V.) tussen zit. Snippe Projecten B.V. gebruikt Microsoft Outlook om uw gegevens op de slaan. Van uw gegevens worden per uitnodiging een etiket geprint voor de adressering van de uitnodiging die wij per post verzenden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snippe Projecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@snippe.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken